Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА, достъпна чрез УЕБСАЙТ zaslavi.sedemosmi.tv

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между “Седем-Осми” АД и всеки един от потребителите на достъпната през уебсайта zaslavi.sedemosmi.tv услуга, а именно : изпращане на видеа, снимки, предложения, коментари и обръщения, които да бъдат излъчвани или представени в телевизионно предаване „Вечерното шоу на Слави Трифонов“ излъчвано п телевизия „7/8 TV. Всеки един от потребителите декларира, че е запознат с изложените по-долу общи условия и се задължава да спазва същите.


І. ИЗПОЛЗВАНИ ПОНЯТИЯ

При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

1.1. "Уебсайт" е обособеното място в глобалната мрежа Интернет, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, хипервръзки или други материали и ресурси. Уебсайтът zaslavi.sedemosmi.tv е собственост на ОПЕРАТОРА, посредством който на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се предоставят информационни услуги и ресурси, описани в настоящите Общи условия.

1.2. „Оператор” или „Организатор“ е “Седем-Осми” АД, ЕИК 130589840, със седалище и адрес на управление в гр. София, район “Триадица”, пл.”България”1, НДК, зала 12.

1.3. „Потребител” е всяко лице, което ползва предоставяната през уебсайта zaslavi.sedemosmi.tv услуга, предмет на настоящите Общи условия. С оглед спазване на изискванията на действащото законодателство потребителят следва да има навършени 18 години.

1.4. „Линк” или "Електронна препратка" е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

1.5. "Злоумишлени действия" са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

1.6. "Интернет страница" е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.

1.7. "Информационна система" е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.

1.8. "Сървър" е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

1.9. „Лични данни“ са предоставени от Потребителя три имена и адрес. Лични данни могат да бъдат и други данни, които Потребителят предоставя по свое желание.


ІI. ДОГОВОР

2.1. С достъпа до Услугата Потребителят декларира, че се е запознал и приема настоящите общи условия на Оператора и се задължава да спазва всички процедури и правила на Оператора. От момента на първоначалния достъп се счита, че между страните (Оператора и Потребителя) съществува правно валиден договор, към който се прилагат настоящите общите условия. За осъществяване на първоначалния достъп е необходимо потребителят изрично да приеме настоящите общите условия, както и да предостави съгласие за обработване на неговите лични данни.

2.2. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на интернет адрес: zaslavi.sedemosmi.tv

2.3. Организаторът си запазва правото едностранно да променя настоящите Общи условия. При извършване на промени в Общите условия, ОПЕРАТОРЪТ уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за извършените промени чрез публикуването им на Уебсайта zaslavi.sedemosmi.tv

2.3.1. Операторът има право във всеки един момент да определи краен срок за предоставяне на услугата.

2.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп до Услугата, предоставяна чрез Уебсайта zaslavi.sedemosmi.tv, при спазване на условията за достъп, определени от ОПЕРАТОРА.

2.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от ОПЕРАТОРА услуги:

- да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия;

- да уведомява незабавно ОПЕРАТОРА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги.

2.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не осъществява достъп до Уебсайта zaslavi.sedemosmi.tv чрез каквато и да е друга технология или средства различни от технологиите и средствата, предоставени от Уебсайта zaslavi.sedemosmi.tv и реализирани чрез обичайната функционалност на сайта.

2.7 ОПЕРАТОРЪТ има право, по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира достъпа до Уебсайта zaslavi.sedemosmi.tv и да премахне каченото съдържание, когато същото противоречи на предвидените в настоящите Общи условия изисквания.

2.8. ОПЕРАТОРЪТ има право по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спре достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до Услугите и да премахне съдържание, когато, по преценка на ОПЕРАТОРА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва Услугите в нарушение на българското законодателство, настоящите Общи условия, добрите нрави или други приложими норми, както и в случай на каквато и да е претенция, свързана с права по ЗАПСП върху материали или при заявено несъгласие за ъплоуда от лице, участващо в съответния видеоматериал (видеоклип).

2.9. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения, поставени от ОПЕРАТОРА на Уебсайта zaslavi.sedemosmi.tv

2.10. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на Уебсайта, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения, принадлежат на ОПЕРАТОРА или на съответното лице, преотстъпило правото на ползване на ОПЕРАТОРА и не могат да бъдат използвани от потребителите в нарушение на действащото законодателство.

2.11. ОПЕРАТОРЪТ полага грижи за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за ползване на Услугата с необходимото качество, но няма задължението и не гарантира, че Услугите ще удовлетворят изискванията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, нито че ще бъдат без недостатъци. С приемане на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че използването на предоставяната Услуга ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че ОПЕРАТОРЪТ не отговоря за евентуално причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползване на предоставяните Услуги вреди, освен ако са причинени от ОПЕРАТОРА умишлено или при проявена груба небрежност. ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ и трети лица, за претърпени вреди,щети и пропуснати ползи, настъпили вследствие ползването, прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугата.

2.12. ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за непредоставяне на услугата при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуга извън контрола на ОПЕРАТОРА, проблеми дължащи се на оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на ОПЕРАТОРА.

2.13. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

а/ преустановяване на дейността на ОПЕРАТОРА или прекратяване на поддържането на zaslavi.sedemosmi.tv

б/ други предвидени в тези общи условия случаи.

2.14. За всички неуредени от настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

2.15. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд в град София.


III. РЕГИСТРАЦИЯ

3.1. Регистрацията на всеки потребител се извършва чрез въвеждане на лични данни: три имена и адрес. С извършване на регистрацията, потребителите се съгласяват с Общите условия.

3.2. Некоректно попълнена информация в регистрационната форма: три имена и адрес не води до успешна регистрация.

3.3. Услугата дава възможност за качване от страна на Потребителя на видеоматериали, снимки и текстове, наричани в настоящите Общи условия общо накратко „материали“. Потребителят има право да изпраща чрез уебсайта само материали , върху които притежава всички авторски и сродни на авторските права.

3.3.1. С осъществяване на регистрацията и приемане на Общите условия Потребителят декларира, че е получил съгласие от лицата, участващи в създаването на материалите , последните да бъдат ъплоудвани в Уебсайта, да бъдат предоставени на Организатора и да бъде използван от последния съгласно настоящите общи условия и декларацията за предоставяне на права по ЗАПСП по 3.5.1. от настоящите Общи условия.

3.4. Организаторът не носи отговорност за съдържанието на качените на уебсайта материали , нито за регламентиране на взаимоотношенията с лицата, носители на права по Закона за авторското право и сродните му права /ЗАПСП/ върху тези материали.

3.5. С качването на всеки материал, потребителите декларират, че притежават авторските и сродните на авторското права върху него и се съгласяват да бъде използван от "Седем-Осми" АД по всякакъв възможен начин съгласно ЗАПСП.

3.5.1. Възможността за ползване на услугата предполага изричното приемане от страна на всеки потребител на условията, свързани с авторските и сродните права върху качвания от съответния потребител материал

3.6. Качването на материал дава правото, но не задължава Организаторът да използва същия.

3.7. Във всеки случай потребителят отговаря изцяло за съдържанието на качения от него материал, за съответствието му с действащото законодателство и носи отговорност за вреди, които могат да произтекат от съдържанието и/или използването на материала.


IV. ЛИЧНИ ДАННИ

4. Потребителят дава изричното си съгласие Организаторът и натоварени от него с осъществяване на услугата лица да използват негови лични данни, така както е посочено в настоящите общи условия, съобразно Закона за защита на личните данни и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година (Общ регламент относно защитата на данните).

4.1.Предоставените лични данни ще бъдат използвани за целите на услугата , а именно: идентификация на Потребителя и комуникация с него, както и с цел гарантиране на права по ЗАПСП върху материалите. Организаторът гарантира, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други, извън посочените в настоящите Правила, цели.
Личните данни на Потребителите няма да бъдат предоставяни на трети лица, освен във връзка с изпълнение на Общите условия или в предвидените от действащото законодателство случаи. Лични данни, предоставени от Потребителите, могат да бъдат правени обществено достояние с оглед представяне на Потребителя в предаването или излъчване и/или представяне в предаването на изпратените от него материали.


5. За всичко, което не е посочено изрично в настоящите условия, включително по отношение правата на субектите на лични данни и сроковете за съхранението им, се прилага Политика за поверителност на Организатора , обявена на интернет-страница „sedemosmi.tv”, с която Потребителят декларира, че е запознат.

© 2019-2024 7/8 TV. Всички права запазени.