Декларация

До „Седем-осми“ АД /наричано накратко Продуцент/
на „Вечерното шоу на Слави Трифонов“/, наричано „Предаването“

Декларация

Разрешавам използването на Произведението или части от него по избор на Продуцента в Предаването, което ще се представи на живо пред присъстваща публика и e планирано да се излъчи за първи път по 7/8 TV . Запознат съм и се съгласявам, че Предаването, респективно произведението се излъчват като част от различни телевизионни програми по преценка на Продуцента по безжичен път, чрез сателит, IPTV , предаването и препредаването им по кабел на други организации , и всякакви други електронни съобщителни мрежи и чрез Интернет и с други технически средства и технологии и всички възможни платформи за разпространение на програмите, включително и мобилни платформи на трети лица, без да е необходимо съгласие за всеки конкретен случай на използване на произведението.

Предоставям на Възложителя изключителното право за предлагане по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица до изданията на Предаването, в което е включено произведението, по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, включително чрез предоставяна нелинейна медийна услуга (медийна услуга по заявка. Правата, отстъпени по предходното изречение, включват право за излъчване (предоставяне на достъп) при индивидуално поискване като VOD (Video-on-Demand – видео по поръчка), SVOD (Subscription Video-on-Demand – абонаментно видео по поръчка), NVOD (Near Video on Demand), TVOD (Transactional Video-on-Demand – видео по поръчка за еднократно гледане), AVOD (Advertiser supported Video On Demand – видео по поръчка с рекламни заставки), „он-деманд риплей стрийминг” („catch-up rights”), PPV (Pay Per View – „плати, за да гледаш”) и други подобни форми на достъп до съдържание при индивидуално поискване (съществуващи понастоящем или създадени в бъдеще), които могат да бъдат предоставяни чрез Интернет, телевизионна платформа, мобилна телефонна платформа и/или по други начини/платформи и електронни съобщителни мрежи, даващи възможност за доставка на съдържание и услуги до потребителски устройства (включително, без ограничение, компютър, мобилен телефон и телевизор), с или без възможност за съхраняване/архивиране, безплатно или срещу заплащане на възнаграждение, кодирано или некодирано.

Предоставям на Продуцента правото да преработва, адаптира, синхронизира, съкращава, дублира, субтитрира, превежда Произведението доколкото е част от Предаването, да добавя произведението или части от него към друг материал за целите на използването му съгласно посоченото в тази декларация.

Предоставям на Продуцента правото да рекламира и прави промоция на предаването , включително чрез използване на откъси от произведението, включително за целите на създаването на производни рекламни или промоционални съобщения, които могат да бъдат излъчвани, предавани и препредавани без ограничение във всеки телевизионен и радио канал и/или във всеки интернет сайт и чрез всякакво друго средство, достъпно чрез мобилни телефони или по друг начин във връзка с линейното и нелинейното използване на предаването;

Предоставям на Продуцента правото да разрешава излъчване на рекламно/промоционално съдържание по време на излъчването на Произведението като част от Предаването, чрез използване на нови рекламни техники, чрез които визуално се разграничава програмно от рекламно/промоционално съдържание, при което излъчващата медия има право да извършва необходимите промени в съдържанието и картината на предаването и финалните надписи (вкл. да намалява и сбива картината), и да прекъсва и/или намалява звука на предаването и да интегрира в картината на предаването видео съдържание (картинки, продукти, марки, анимирани изображения, текст, звук) както и други нови рекламни техники;

Предоставям на Продуцента правото да:
1. разрешава самостоятелно използването на Предаването, в което е включено произведението, от трети лица за линейно излъчване, предаване и препредаване от трети лица ; да разрешава разпространение на Предаването от трети лица чрез различни платформи за разпространение на съдържание;
2. поддържа архиви на Предаването, съдържащо Произведението, на секциите на Предаването в интернет сайтове по своя преценка, включително чрез които архиви се предлага безвъзмездно достъп до цели издания на Предаването и/или до части от тях, на неограничен брой лица – потребители.
Отстъпвам на Продуцента правото да използва и самопромоционалните клипове за Предаването , съдържащо Произведението, по всички начини, посочени в тази декларация.

Съгласен съм, че за телевизионното излъчване на Произведението, както и за предоставените неимуществени права по ЗАПСП върху същото и всяко друго използване няма да получа възнаграждение.

Предоставените права се отстъпват за територията на целия свят и за максимално допустимия от Закона за авторското право и сродните му права срок, считано от датата на първото излъчване на съответното издание на предаването, което включва Произведението, в програмата „7/8 TV”.

Декларирам, че съм уредил отношенията си с всички носители на авторски и сродни права върху произведението по повод създаването му и излъчването му по указания в настоящата декларация начин, включително финансовите взаимоотношения.

В случай, че носител на право по ЗАПСП предяви претенции към Седем Осми АД и/или „Статис“ АД или друго правоимащо лице съгласно тази декларация по повод използване на произведението съгласно настоящата декларация, се задължавам да обезщетя изцяло същите за своя сметка.

При никакви обстоятелства аз нямам право да забранявам или спирам производството, разпространението или излъчването на Предаването или отделно негово издание.

Продуцентът може да предоставя правата си по тази декларация или част от тях на трети лица, които също не ми дължат възнаграждение.

„Произведение“ по смисъла на настоящата декларация е видеоматериал/видеоклип, снимка и/или текст, изпратен от мен на интернет страница zaslavi.sedemosmi.tv.

© 2019-2024 7/8 TV. Всички права запазени.